Ontvang uw pincode om een conference call in te plannen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen gehanteerd:
Telecom 360 : Telecom 360 B.V.
Gebruiker : een (rechts)persoon die gebruik maakt van de dienstverlening die door of namens Telecom 360 wordt aangeboden.
Initiatiefnemer : initiatiefnemer van een telefonische conferentie en/of de (rechts)persoon aan wie Telecom 360 één Pincode of meerdere Pincodes ter beschikking heeft gesteld en/of de (rechts)persoon door of namens wie een Pincode (wordt) verspreid (is) onder Gebruikers.
Pincode : de cijfercode die Telecom 360 aan de Initiatiefnemer heeft verstrekt en/of de cijfercode die door de Initiatiefnemer is gekozen, welke code gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot een telefonische conferentie.
Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Telecom 360 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52001598.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Telecom 360 en alle dienstverlening door of namens Telecom 360. Telecom 360 biedt haar diensten onder meer aan onder de labels SPEAQ, ConferenceCall, EventCall, VoiceMeeting en ConferenceCalling.
 • 2.2. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Telecom 360 verklaart de Gebruiker akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen.
 • 2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Gebruiker en de Initiatiefnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 3. AUDIOKWALITEIT
 • 3.1. De kwaliteit van de (audio)verbinding kan onderhevig zijn aan externe factoren zoals weersinvloeden en beperkingen in het bereik (met name wanneer Gebruiker zich in een tunnel of op een locatie met suboptimale dekking bevindt). De gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van de Gebruiker.
 • 3.2. De gevolgen van het gebruik van alternatieve verbindingsmethoden (Skype, VoIP) voor de kwaliteit van de (audio)verbinding is voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

ARTIKEL 4. PINCODEBEHEER
 • 4.1. Telecom 360 is gerechtigd om de Pincode van tijd tot tijd te wijzigen en/of te blokkeren. Telecom 360 zal de Initiatiefnemer binnen bekwame tijd van deze wijziging en/of blokkering op de hoogte stellen.
 • 4.2. De Initiatiefnemer dient er zorg voor te dragen dat er geen ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van de Pincode. Onder ongeoorloofd gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik door personen (bijvoorbeeld ex-werknemers) zonder instemming van de Initiatiefnemer. De gevolgen van ongeoorloofd gebruik komen voor rekening en risico van de Initiatiefnemer.

 

ARTIKEL 5. PRIJZEN EN BETALING
 • 5.1. Tarieven en prijzen worden vastgesteld door Telecom 360 en kunnen van tijd tot tijd naar eigen inzicht van Telecom 360 worden gewijzigd. De actuele tarieven zijn te raadplegen op de website van Telecom 360 en/of het betreffende label.
 • 5.2. Betaling vindt plaats op één van de volgende wijzen:
  • a) afrekening achteraf via de telefoonprovider van de Gebruiker(s) en de Initiatiefnemer; of
  • b) betaling vooraf door de Initiatiefnemer; of
  • c) betaling achteraf door de Initiatiefnemer.
  Wanneer gebruik wordt gemaakt van betaling vooraf door de Initiatiefnemer, koopt de Initiatiefnemer een tegoed in bij Telecom 360. Telecom 360 brengt op dit tegoed de kosten in mindering die voortvloeien uit de telefonische conferentie(s) waarbij de Pincode van de Initiatiefnemer is gebruikt.
  Wanneer gebruik wordt gemaakt van betaling achteraf door de Initiatiefnemer, ontvangt de Initiatiefnemer na de telefonische conferentie(s) waarbij de Pincode van de Initiatiefnemer is gebruikt een factuur waarop de kosten die voortvloeien uit de telefonische conferentie(s) worden opgevoerd.
 • 5.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, dienen facturen die worden uitgebracht door Telecom 360 binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden betaald. Blijft (volledige) betaling binnen deze termijn uit, dan is de partij aan wie de factuur is gericht van rechtswege in verzuim.
 • 5.4. Wanneer en zodra
  • a) het faillissement van de Initiatiefnemer is uitgesproken;
  • b) de Initiatiefnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
  • c) beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Initiatiefnemer; of
  • d) de Initiatiefnemer onder curatele wordt gesteld of anderszins de bevoegdheid verliest over zijn vermogen of delen daarvan te beschikken;
  verkeert de Initiatiefnemer van rechtswege in verzuim. Telecom 360 is vanaf dat moment gerechtigd de dienstverlening aan de Initiatiefnemer te staken, zonder dat de Initiatiefnemer gerechtigd is tot restitutie van het eventueel door hem ingekochte tegoed.
 • 5.5. Een Initiatiefnemer die in verzuim verkeert is wettelijke handelsrente verschuldigd over de hoofdsom vanaf het moment dat zijn verzuim is ingetreden.
 • 5.6. Een Initiatiefnemer die in verzuim verkeert is gehouden de volledige buitengerechtelijke incassokosten aan Telecom 360 te vergoeden vanaf het moment dat zijn verzuim is ingetreden. Deze vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 500,00.
 • 5.7. De Initiatiefnemer is niet gerechtigd enige vordering op Telecom 360 te verrekenen met vorderingen van Telecom 360 op de Initiatiefnemer.

 

ARTIKEL 6. OVERMACHT
 • 6.1. Telecom 360 spant zich ertoe in om de continuïteit van haar dienstverlening op peil te houden. Telecom 360 is niet aansprakelijk voor onderbrekingen van de dienstverlening, bijvoorbeeld als gevolg van computer- en netwerkstoringen, hacks, calamiteiten of ondercapaciteit.
 • 6.2. De gevolgen van verstoring(en) en/of afsluiting(en) van telefonienetwerk(en) alsmede eventuele ongeschiktheid van gebruikte (telefoon)toestellen zijn voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
 • 7.1. Telecom 360 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van ongeoorloofde en/of ongewenste deelname door derden aan een (vertrouwelijke) telefonische conferentie en/of voor de gevolgen van misbruik of inbraak door Gebruikers, de Initiatiefnemer of derden van/op de online klantenportal.
 • 7.2. Aansprakelijkheid van Telecom 360 is steeds beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt door haar verzekeraar(s).

 

ARTIKEL 8. PRIVACY
 • 8.1. Telecom 360 doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons privacystatement .

 

ARTIKEL 9. FORUM- EN RECHTSKEUZE
 • 9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen is, worden alle overeenkomsten waarbij Telecom 360 partij is beheerst door Nederlands recht.
 • 9.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen is, is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd kennis te nemen van alle rechtsvorderingen of verzoeken die samenhangen met of voortvloeien uit overeenkomsten met Telecom 360.

 

Datum: 01 september 2018